Pravo na dečiji dodatak imaju i ovi mališani: Evo koje uslove treba ispuniti i koliko novca mogu dobiti

|

Jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u našoj zemlji, ostvaruje dečiji dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ukoliko ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus.

Pravo na dečiji dodatak može ostvariti i roditelj koji je strani državljanin, a koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji. Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se 1. januara i 1. jula počevši od 2019. godine. Ove godine cenzus, koji je trebalo da bude usklađen 1. januara, još nije objavljen.

„Nismo još uvek dobili cenzus za 1. januar. Čim budemo dobili biće objavljen“, rekli su za „Mondo“ iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Cenzus se usklađuje na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Cenzus, koji je usklađen 1. jula 2022. godine, iznosio je 10.707,90 dinara po članu porodice. Za jednoroditeljske porodice cenzus iznosi 13.920,28 dinara. Cenzus za jednoroditeljske porodice za decu sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije je 12.894,44 dinara.

Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na dečiji dodatak i za dete višeg reda rođenja od četvrtog, ukoliko zbog starosne granice za neko od prvo četvoro dece po redu rođenja više ne može da ostvari pravo. Pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta. Ovo pravo može da ostvari za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja o kome neposredno brine.

Dete ima pravo na dečiji dodatak ukoliko je učenik osnovne škole, odnosno redovni učenik srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do navršenih 20 godina života. Ovo pravo pripada i detetu koje iz opravdanih razloga nije započelo školovanje u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno koje započne školovanje kasnije ali u svojstvu redovnog đaka u srednjoj školi. Dete ostvaruje ovo pravo do završetka srednje škole, a najduže do 21. godine života.

Pravo na dečiji dodatak stiče i dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje je doneto mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Dečiji dodatak za dete koje je ostvarilo pravo iznosi 3.569,30 dinara. Za jednoroditeljske porodice i staratelje iznosi 4.640,08 dinara, a dečiji dodatak za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja iznosi 5.353,96 dinara. Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80 odsto iznosi 6.424,74 dinara.

I ove vrednosti se usklađuju 1. januara i 1. jula.

Roditeljski dodatak usklađuje se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Roditeljski dodatak koji je usklađen 1. jula 2022. godine za prvo dete iznosio je 321.900,00 dinara i to jednokratno. Za drugo dete iznosio je 285.544,04. On se daje na 24 jednake mesečne rate po 11.897,67 dinara. Za treće dete iznosio je 1.713.264,24 dinara na 120 jednakih mesečnih rata po 14.277,20 dinara. Za četvrto dete dodatak iznosi 2.569.896,36 dinara na 120 jednakih mesečnih rata po 21.415,80 dinara.

Izvor: mondo.rs